Projektové dny v MŠ

Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

PROJEKTOVÉ DNY V MŠ, ZÁBAVA I POUČENÍ

Na obou našich mateřských školách se chýlí ke konci projekt zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony II., podporovaný MŠMT a Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci projektu realizovala škola aktivity pod názvem Podpora a rozvoj MŠ II. Probíhalo například vzdělávání pedagogických pracovníků, mohli jsme přijmout školního asistenta, který nám byl velkou oporou, a také jsme naplánovali setkání s rodiči, dětmi i veřejností. Bohužel z důvodu opatření proti šíření koronaviru jsme museli na sklonku projektu aktivity s rodiči zcela zrušit. Podařilo se ale u MŠMT vyřídit žádost o změnu a na základě ní jsme mohli nahradit komunitní setkání s rodiči Projektovými dny v MŠ, které jsme realizovali v průběhu května a června. Cílem bylo naplánovat a realizovat netradiční den pro děti v mateřské škole za účasti odborníka z praxe a přiblížit tak dětem více svět dospělých. Posuďte sami, jak se nám vše podařilo.

První z plánovaných dnů „Můj strom života“ byl odstartován ve třídě Soviček. S dětmi jsme se vypravili do minulosti, do dob, kdy žili naši rodiče, prarodiče, praprarodiče. Hlavním cílem bylo posílení mezigeneračních vztahů a uvědomění si svoji nezastupitelné role ve společnosti. Za dětmi zavítala historička paní Mgr. Markéta Burešová, která je na této cestě proti proudu času doprovázela. Děti se pomocí prožitkového učení seznamovaly s životem našich předků. Např. si vyzkoušely, jak se dere peří, plní a zašívá polštářek, podojí kráva, anebo si na rozličných dobových předmětech mohly otestovat svůj úsudek, kdy hádaly, jak se který předmět využíval. Děti nás mile překvapily, že velkou spoustu věcí poznaly. Na závěr si pod vedením lektorky vyrobily svůj vlastní rodokmen, který jim bude jistě velkou upomínkou na tento den.

Tématem dalších dvou projektových dnů byly včelky. Ve třídě Soviček pod názvem „Včelí příběh“ a ve třídě Sluníček „Tajemství včelího úlu“. Se společenstvím včel, jejich významem, užitkem a prací včelaře nás přišel seznámit Ing. Pavel Janšta. Využili jsme krásného počasí a celé dopoledne strávili na školní zahradě. Děti se proměnily v pilné včelky, kdy si na několika stanovištích vyzkoušely různé role v životě včel. Létavky nosily do úlů pylová zrníčka, krmičky se staraly o své larvičky, čističky se snažily uklidit v úle, trubci doprovodili včelí královnu na snubní prolet a stavitelky musely prokázat zručnost při vystavění plástve. Pan včelař na svém stanovišti dětem povyprávěl o včelkách, odpověděl na zvídavé otázky, předvedl různé včelařské potřeby, živé včely a ti nejodvážnější si dokonce nechali proběhnout trubce po ruce. Jako sladkou a voňavou odměnu si děti stočily do skleničky med a vyrobily svíčku ze včelího vosku. Děti, ale i paní učitelky, odhalily během dopoledne mnohá tajemství včelího úlu.

 Za dětmi do třídy Sluníček přišel profesionální hasič, pan Tomáš Joch, který je seznámil s tím, co všechno musí ve svém povolání umět a znát. Děti si prohlédly a vyzkoušely oděv, ale i různé pomůcky, které potřebují hasiči ve své důležité práci. Celý den jsme nazvali „HOŘÍ, …kdo nám pomůže?“ Po hasičské svačince, strávily děti celé dopoledne venku, kde pod dohledem pana hasiče cvičily různé důležité disciplíny, za každou splněnou pak dostaly bod do Průkazu hasiče, který jim pan Joch rád podepsal. Vyráběly ruční hasicí přístroje, probíhaly hořícím kruhem (z papíru), skládaly hasičské auto, házely vodní bombičky na terč, zdolávaly překážky pomocí žebříku, sundávaly kočku ze stromu, atd. Velkým zážitkem byla cesta a návštěva požární stanice ve Velké Bíteši. Děti měly spoustu zvídavých otázek, prohlédly si auta, výbavu a teď už vědí, kam mají zavolat, když potřebují pomoc.

Ve třídě Včeliček proběhl projektový den s názvem „Malý záchranář“. Děti se v průběhu celého dne seznamovaly s profesí zdravotní sestry a se základy první pomoci. Mohly si vyzkoušet nahmatat tep, poslouchat srdce pomocí stetoskopu, prohlédly si různé druhy jehel, náplastí, injekčních stříkaček,… Potom se učily stabilizační polohu a co se říká operátorce na tísňové lince. Na zahradě plnily úkoly, které prokázaly, zda dávaly dobrý pozor při výkladu zdravotní setry paní Veroniky Drlíčkové. Domů si odnesly kromě zážitků i zdravotnickou čepičku a skládačku sanitky.

           Dalším dnem u Včeliček byl „Den s baseballem“. Děti se prakticky seznámily s jedním z nejoblíbenějších sportů v USA. Spolu s opravdovým hráčem baseballu panem Richardem Sázavským se děti rozcvičily, prohlédly si výstroj, která je ke hře potřeba, a pak si na zahradě vyzkoušely samotnou hru. Děti hra moc bavila, vyzkoušely si odpalování míčku, běhání na metách, chytání. Za svůj výkon a zvládnutý den dostaly všechny děti zasloužené medaile
a pamětní listy.

Do třídy Berušek přišel pan řezbář Pavel Mašek, který seznámil děti s různými druhy dřevin. Ukázal dětem nástroje, které jsou potřeba k opracování dřeva, děti si mnohé mohly samy vyzkoušet. S nadšením řezaly, vrtaly, smirkovaly, zatloukaly hřebíky a šroubovaly vruty. Nakonec si vyrobily a nazdobily pěkný stojánek na pastelky a přívěsek na krk. Celý den jsme nazvali Tajemství dřeva“. Děti se učily nejen pracovat, ale zjistily také, co všechno může být ze dřeva, jaký je rozdíl mezi různými materiály a získaly představu, kolik námahy stojí vyrobit dřevěný výrobek.

         Další návštěvou ve třídě Berušek byla zahradnice paní Miroslava Čapková, která naučila děti pomocí pohádky „Královna Pampeliška“ poznávat některé druhy bylin a léčivých rostlin. Děti se je učily rozeznávat nejen zrakem, ale také podle vůně a chuti. Zjistily, která bylinka nám může pomáhat při různých obtížích a jak je můžeme využívat. Paní zahradnice nám přivezla rostliny, které společně s dětmi vysázela na zahradě u školky a nasušené bylinky, které si děti ve vyrobených pytlíčcích odnesly domů na čaj. Děti si zkusily malovat na plátno pomocí hlíny a tak si vyrobily pěkné prostírání na stůl.

Za dětmi ze třídy Motýlků přišel pan MUDr. Jan Ráboň, Některé děti měly z pana doktora respekt, trochu se obávaly, zda je nebude vyšetřovat, ale když zjistily, že jim nic nehrozí, tak se zapojily do všech činností, které si pro ně pan doktor připravil. V příběhu „Když Alenka stůně“ motivovaným maňáskem se děti dozvěděly, jak probíhá vyšetření nemocného pacienta, co je třeba udělat a dodržet k brzkému uzdravení. Pan doktor zjistil, že děti mají hodně zkušeností s úrazem, věděly, jak postupovat při řezném poranění, zlomenině, co je rentgen, kdy použít ortézu, jak zavolat pomoc. Nejvíc se ale dětem líbila hra na lékaře, kdy se vzájemně vyšetřovaly pomocí stetoskopu. Na zahradě se děti naučily zraněnému poskytnout první pomoc a dopravit ho svépomocí do sanitky. Velkým zážitkem bylo vyzkoušení si odebírání krve (namíchaná potravinářská barva s vodou) injekční stříkačkou. Na závěr děti dostaly pochvalu za spolupráci a malou odměnu.

            Poslední projektový den „Co mi vyprávěla včelka“ proběhne ve třídě Motýlků s panem včelařem Janem Vobeckým. Paní učitelky pilně, jako včelky, tento den připravují.

 Díky projektovým dnům měly děti možnost poznat a samy si vyzkoušet, kolik úsilí, umu, práce a nadšení je potřebné k zvládání různých zaměstnání, ale i koníčků. Všem odborníkům z praxe, kteří nás navštívili, děkujeme za jejich odpovědnou přípravu, poutavé vyprávění a praktické ukázky, ale také za jejich optimismus a elán, který předávali nejen dětem, ale i nám zaměstnancům obou našich mateřských škol.

 Projektový den Tajemství dřeva 3Projektový den Tajemství dřeva 2Projektový den Královna Pampeliška 1

 

 

Včelí příběh a Tajemství včelího úlu 1Den s baseballem 1Když Alenka stůně

Můj strom života 2Malí záchranáři 2Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš II.jpg copy

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí

 

Nahoru