Stravování

Kontaktní informace:
Telefon vedoucí ŠJ p. Jiranková +420 566 789 612
Telefon kuchyň ŠJ U Stadionu +420 566 789 617
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro děti a zaměstnance obou našich MŠ se vaří ve školní jídelně U Stadionu, jejíž cílová kapacita vývařovny je 320 strávníků. Na této skutečnosti je částečně založena i skladba jídelníčku. Ten je tvořen v souladu s tzv. spotřebním košem. Spotřební koš je porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, které jsou dané vyhláškou, oproti skutečné spotřebě potravin na jídelně. Doporučené dávky potravin jsou stanoveny s ohledem na zdravou výživu, která je u školních dětí obzvlášť důležitá. Plnění spotřebního koše pravidelně kontroluje Krajská hygienická stanice a při těchto kontrolních šetřeních je školní jídelna hodnocena velice kladně.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost (příprava stravy pro další školská zařízení) musí být veškeré jídlo, tedy i odpolední svačinky, připraveny k expedici v 10 hodin. Při sestavování jídelníčku, především odpoledních svačin, je tedy ŠJ částečně omezena z důvodu dodržení předepsaných podmínek pro přepravu a skladování jídla před výdejem.

Organizace stravování:

1) Při nástupu dítěte do mateřské školy musí všichni rodiče každoročně vyplnit přihlášku ke stravo-
     vání, a to z důvodu četných změn osobních údajů. Nezapomeňte, prosím, na Vaše telefonní číslo,
     čitelný e-mail a podpis, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny-výdejny.

2) Finanční norma                                                                                           od 1.11.2022              

 

       1. skupina
  děti od 3- 6 let                           

    2. skupina
   děti od 7 let
(odklad  škol.docházky)

přesnídávka

  11,- Kč

13,- Kč

oběd

21,-Kč

25,- Kč

svačina

10,- Kč

 12,- Kč

pitný režim

  2,- Kč

  2,- Kč

celková cena

44- Kč

52,- Kč

 

3) Podmínky pro poskytování stravy

    Dítě musí odebírat jednu dvou variant:

    a) přesnídávka + oběd

    b) přesnídávka + oběd + svačina

4) Stravné se hradí z účtů svolením k inkasu. Platby se mohou provádět jak ze sporožira, tak
     i z účtů jiných bank.

     Peníze se strhávají k 10. dni v měsíci na měsíc následující.

     V případě, že nedisponujete bankovním účtem, nebo máte jiný důvod, proč nevyužít bezho- 
     tovostní platby, je možné, po domluvě s vedoucí stravování, uhradit úplatu za stravné  hotovosti.

5) Odhlašování

     Dítě musí být ze stravy odhlášeno nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hodin.

     Způsob odhlašování platí pro celý týden.

   Jak odhlásit dítě ze stravování:

   a)prostřednictvím internetu:  www.strava.cz

Opět nejpozději 1 pracovní den předem do 12:00 hodin.

  Postup odhlašování:

-       přihlaste se do programu na www.strava.cz (informace pro uživatele rodiče obdrželi),

-       zadejte přihlašovací údaje,

-       klikněte vlevo na ikonu „OBJEDNÁVKY, zde je vidět přihlášená strava,

-  kliknutím na ZELENÝ ČTVEREČEK před jídlem, stravu odhlásíte, po té je čtvereček prázdný,

-  klikněte na ikonu ODESLAT a objeví se věta „OBJEDNÁVKY BYLY ÚSPĚŠNĚ
ULOŽENY
“,

-       pokud se tato věta neukáže, znamená to, že jste stravu neodhlásili, zkuste to znovu,

-       klikněte na ikonu „ODHLÁSIT“, nahoře vpravo na liště.

   b) pouze ve výjimečném případě rovněž nejpozději do 12:00 hodin:

                   - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                   - 566 789 612 vedoucí ŠJ

                   - 566 789 617 kuchyň 

                   - osobně u zaměstnanců školní jídelny

6) Odnášení stravy

    Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně
    školního stravování. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den
    neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte) v zařízení (který se podle Vyhlášky č.107/2005 Sb.,
    o školním stravování, v platném znění, považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena
    podmínka pro odhlášení.

    V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu ve školní výdejně pouze v době od 11:00
    do 11:30 hod., a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy (strava nebude
    vydána do nejrůznějších kelímků nebo sklenic).

    Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude
    přítomen ve škole a nebude odhlášen, se už nejedná o školní stravování (dle § 122 odst. 2 zákona
    č. 531/2004 Sb.) a školní jídelna bude strávníkovi účtovat částku za stravu ve výši finančního
    normativu. E-mailem nebo SMS s informací o nutnosti odhlášení stravy odešle vedoucí školní
    jídelny zákonným zástupcům druhý den neplánované nepřítomnosti strávníka v zařízení.

 

    Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

    Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.

    Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

    Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

7) Dietní stravování, stravování alergiků

    Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem
    s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ, a to na základě
    Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelkou školy
    a vedoucí ŠJ.

    Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně
    od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Za obsah přinášeného
    jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

 

8)Pevně věříme, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli. Přejeme si, aby naše spolupráce
    probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti.  Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni 
    kdykoli osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

   Ve Velké Bíteši dne 10.2.2022         
 (upraveno k 1.11.2022)                                    

    ……………………………..                                                           ……………………………….

             Mgr. Hana Sedláková                                                                         Jiranková Iva

                 ředitelka školy                                                                    vedoucí školního stravování

 

2. 

Nahoru