Stravování

Kontaktní informace:
Telefon vedoucí ŠJ p. Jiranková +420 566 789 612
Telefon kuchyň ŠJ U Stadionu +420 566 789 617
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro děti a zaměstnance obou našich MŠ se vaří ve školní jídelně U Stadionu, jejíž cílová kapacita vývařovny je 320 strávníků. Na této skutečnosti je částečně založena i skladba jídelníčku. Ten je tvořen v souladu s tzv. spotřebním košem. Spotřební koš je porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, které jsou dané vyhláškou, oproti skutečné spotřebě potravin na jídelně. Doporučené dávky potravin jsou stanoveny s ohledem na zdravou výživu, která je u školních dětí obzvlášť důležitá. Plnění spotřebního koše pravidelně kontroluje Krajská hygienická stanice a při těchto kontrolních šetřeních je školní jídelna hodnocena velice kladně.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost (příprava stravy pro další školská zařízení) musí být veškeré jídlo, tedy i odpolední svačinky, připraveny k expedici v 10 hodin. Při sestavování jídelníčku, především odpoledních svačin, je tedy ŠJ částečně omezena z důvodu dodržení předepsaných podmínek pro přepravu a skladování jídla před výdejem.

Organizace stravování:

1) Při nástupu dítěte do mateřské školy musí všichni rodiče vyplnit přihlášku ke stravo-
     vání,která je platná po celou dobu docházky dítěte do MŠ. 

2) Finanční norma                                                                                           od 1.9.2023              

 

                   1. skupina
               děti od 3- 6 let                           

                   2. skupina
                  děti od 7 let
           (odklad  škol.docházky)

přesnídávka

  12,- Kč

14,- Kč

oběd

22,-Kč

26,- Kč

svačina

11,- Kč

 13,- Kč

pitný režim

  2,- Kč

  2,- Kč

celková cena

47- Kč

55,- Kč

 

3) Podmínky pro poskytování stravy

    Dítě má právo denně odebrat jednu dvou variant:

    a) přesnídávka + oběd

    b) přesnídávka + oběd + svačina

4) Stravné se hradí z účtů svolením k inkasu. Platby se mohou provádět jak ze sporožira, tak
     i z účtů jiných bank.

     Peníze se strhávají k 15. dni v měsíci na měsíc následující.

     V případě, že nedisponujete bankovním účtem, nebo máte jiný důvod, proč nevyužít bezho- 
     tovostní platby, je možné, po domluvě s vedoucí stravování, uhradit úplatu za stravné  hotovosti.

5) Odhlašování

     Dítě musí být ze stravy odhlášeno nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hodin.

     Způsob odhlašování platí pro celý týden.

    Jak odhlásit dítě ze stravování:

    a) prostřednictvím internetu:  www.strava.cz

Opět nejpozději 1 pracovní den předem do 12:00 hodin.

 Postup odhlašování:

-   přihlaste se do programu na www.strava.cz (informace pro uživatele rodiče obdrží), klikněte vlevo nahoře na ikonu objednávky. Na této stránce je vidět přihlášená strava. Když kliknete na zelený čtvereček vlevo před jídlem, stravu odhlásíte (poté je čtvereček prázdný), ale nesmíte zapomenout kliknout na ikonu odeslat. Ukáže se vám věta: objednávky byly úspěšně uloženy (pokud se tato věta neukáže, znamená to, že jste stravu neodhlásili). Poté klikněte na ikonu odhlásit (nahoře vpravo na liště). 

      b) pouze ve výjimečném případě rovněž nejpozději do 12:00 hodin:

                   - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                   - 566 789 612 vedoucí ŠJ

                   - 566 789 617 kuchyň 

    V měsících červenci a srpnu, případně i v jiném odbodí může ředitelka mateřské školy ze závažných důvodů, a po projednání se zřizovatelem, provoz školy omezit nebo přerušit. Posledním pracovním dnem je v tomto případě poslední den běžného provozu před jeho omezením či přerušením.

6) Odnášení stravy

    Rodiče mohou vyzvednout stravu pouze v době od 11:00 do 11:30 hod.

    Odběr stravy mimo školní jídelnu (neomluvená nepřítomnost) se realizuje do menu boxů nebo do vlastních jídlonosičů nebo nádob určených na plnění potravinou, strava nebude vydána do různých kelímků nebo sklenic. S ohledem na dodržování hygienických požadavků jsou zákonní zástupci strávníka povinni přinést nádoby čisté, vydezinfikované (za jijich čistotu ručí rodič), nepoškozené a v dostatečném množství. Pokud nebude připraveno dostatečné množství nádob, chápeme to tak, že strávník nemá zájem o salát, popř. kompot, polévku, hlavní chod (k výdeji budeme připravovat v opačném pořadí).

      Jídlonosič nebo nádoby budou označeny jménem a příjmením strávníka. 

      V rámci prevence spojené s výše uvedenými důvody se doporučuje rodičům využívat pro odnášení stravy polystyrenové obědové boxy. Boxy zajistí škola a rodiče uhradí jejich pořizovací hodnotu.  

     Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte) v zařízení (který se podle Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení.

      Druhý den neomluvené nepřítomnosti už se nejedná o dotované školní stravování (strávník ztrácí nárok na dotaci s odkazem na § 122 odst. 2 zákona č. 531/2004 Sb.). Právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny bude strávníkovi účtovat stravu za plnou cenu cenové kalkulace (cenu potravin, mzdovou a provozní režii, bez zisku). Tento den může rodič vyzvednou stravu na základě § 27 odst. 2, písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.

Cena cenové kalkulace

 

                  Děti 3 - 6 let                        

Děti 7 - 10 let

Přesnídávka a oběd    

  92,- Kč

108,- Kč

Celodenní stravování

121,-Kč

141,- Kč

     Druhý den neomluvené nepřítomnosti odešle vedoucí školní jídelny zákonným zástupcům e-mail s informací o odhlášení stravy na den následující (třetí).

Za jakých podmínek lze vyzvednout odpolední svačinu

      Pokud má dítě nahlášeno celodenní stravování a rodiče budou dítě mimořádně vyzvedávat po obědě, dopředu svačinu odhlásí (viz. 4. Odhlašování). V případě, že rodič svačinu neodhlásí, dítě z mateřské školy odchází po obědě a rodiče o svačinu projeví zájem, nejedná se již o dotované školní stravování a svačinu lze vyzvednout pouze za plnou cenu cenové kalkulace.

Cena cenové kalkulace:

                                                    Děti 3 - 6 let                                Děti 7 - 10 let

Svačina                                               29 Kč                                         33 Kč

 

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Školní jídelna - výdejna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

 Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.

 Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

Povinností strávníka je uhradit cenu rovněž za neodhlášené a neodebrané jídlo.

7) Dietní stravování, stravování alergiků

    Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ, a to na základě Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelkou školy a vedoucí ŠJ. Dohoda je ode dne podpisu platná po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. V případě změny zdravotního stavu, zákonní zástupci doloží zprávu od lékaře, na základě které může dojít ke změně dohody o stravování. 

    Strava bude v tomto případě uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte.Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

8) Pevně věříme, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti.  Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni kdykoli osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

   Ve Velké Bíteši dne 12.7.2023          
                                  

    ……………………………..                                                           ……………………………….

             Mgr. Hana Sedláková                                                                         Jiranková Iva

                 ředitelka školy                                                                    vedoucí školního stravování

 

2. 

Nahoru