Stravování

Kontaktní informace:
Telefon vedoucí ŠJ p. Jiranková +420 566 789 612
Telefon kuchyň ŠJ U Stadionu +420 566 789 617
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro děti a zaměstnance obou našich MŠ se vaří ve školní jídelně U Stadionu, kde se vaří i pro další subjekty -  MŠ Níhov a ZŠ Katov a cílová kapacita vývařovny je 320 strávníků. Na této skutečnosti je částečně založena i skladba jídelníčku. Ten je tvořen v souladu s tzv. spotřebním košem. Spotřební koš je porovnání doporučených dávek vybraných skupin potravin, které jsou dané vyhláškou, oproti skutečné spotřebě potravin na jídelně. Doporučené dávky potravin jsou stanoveny s ohledem na zdravou výživu, která je u školních dětí obzvlášť důležitá. Plnění spotřebního koše pravidelně kontroluje Krajská hygienická stanice a při těchto kontrolních šetřeních je školní jídelna hodnocena velice kladně.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost (příprava stravy pro další školská zařízení) musí být veškeré jídlo, tedy i odpolední svačinky, připraveny k expedici v 10 hodin. Při sestavování jídelníčku, především odpoledních svačin, je tedy ŠJ částečně omezena z důvodu dodržení předepsaných podmínek pro přepravu a skladování jídla před výdejem.

Organizace stravování:

1) Při nástupu dítěte do mateřské školy musí všichni rodiče každoročně vyplnit přihlášku ke stravo-
     vání, a to z důvodu četných změn osobních údajů. Nezapomeňte, prosím, na Vaše telefonní číslo,
     čitelný e-mail a podpis, že jste byli seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny-výdejny.

2) Finanční norma                                                                                           od 1.3.2022              

 

       1. skupina
  děti od 3- 6 let                           

    2. skupina
   děti od 7 let
(odklad  škol.docházky)

     1. skupina
  děti od 3-6 let


     2. skupina
    děti od 7 let
(odklad škol.docházky)

přesnídávka

  9,- Kč

11,- Kč

10,- Kč

12,- Kč

oběd

18,-Kč

21,- Kč

19,- Kč

23,- Kč

svačina

  8,- Kč

  10,- Kč

9,- Kč

11,- Kč

pitný režim

  2,- Kč

  2,- Kč

2,- Kč

2,- Kč

celková cena

37,- Kč

44,- Kč

40,- Kč

48,- Kč

 

3) Podmínky pro poskytování stravy

    Dítě musí odebírat jednu dvou variant:

    a) přesnídávka + oběd

    b) přesnídávka + oběd + svačina

4) Stravné se hradí z účtů svolením k inkasu. Platby se mohou provádět jak ze sporožira, tak
     i z účtů jiných bank.

     Peníze se strhávají k 10. dni v měsíci na měsíc následující.

     V případě, že nedisponujete bankovním účtem, nebo máte jiný důvod, proč nevyužít bezho- 
     tovostní platby, je možné, po domluvě s vedoucí stravování, uhradit úplatu za stravné  hotovosti.

5) Odhlašování

     Dítě musí být ze stravy odhlášeno nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hodin.

     Způsob odhlašování platí pro celý týden.

   Jak odhlásit dítě ze stravování:

   a)prostřednictvím internetu:  www.strava.cz

Opět nejpozději 1 pracovní den předem do 12:00 hodin.

  Postup odhlašování:

-       přihlaste se do programu na www.strava.cz (informace pro uživatele rodiče obdrželi),

-       zadejte přihlašovací údaje,

-       klikněte vlevo na ikonu „OBJEDNÁVKY, zde je vidět přihlášená strava,

-  kliknutím na ZELENÝ ČTVEREČEK před jídlem, stravu odhlásíte, po té je čtvereček prázdný,

-  klikněte na ikonu ODESLAT a objeví se věta „OBJEDNÁVKY BYLY ÚSPĚŠNĚ
ULOŽENY
“,

-       pokud se tato věta neukáže, znamená to, že jste stravu neodhlásili, zkuste to znovu,

-       klikněte na ikonu „ODHLÁSIT“, nahoře vpravo na liště.

   b) pouze ve výjimečném případě rovněž nejpozději do 12:00 hodin:

                   - e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                   - 566 789 612 vedoucí ŠJ

                   - 566 789 617 kuchyň 

                   - osobně u zaměstnanců školní jídelny

6) Odnášení stravy

    Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně
    školního stravování. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den
    neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte) v zařízení (který se podle Vyhlášky č.107/2005 Sb.,
    o školním stravování, v platném znění, považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena
    podmínka pro odhlášení.

    V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu ve školní výdejně pouze v době od 11:00
    do 11:30 hod., a to do vlastních jídlonosičů a nádob určených k přepravě stravy (strava nebude
    vydána do nejrůznějších kelímků nebo sklenic).

    Bude-li však strávník nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude
    přítomen ve škole a nebude odhlášen, se už nejedná o školní stravování (dle § 122 odst. 2 zákona
    č. 531/2004 Sb.) a školní jídelna bude strávníkovi účtovat částku za stravu ve výši finančního
    normativu. E-mailem nebo SMS s informací o nutnosti odhlášení stravy odešle vedoucí školní
    jídelny zákonným zástupcům druhý den neplánované nepřítomnosti strávníka v zařízení.

 

    Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

    Nevyzvednutá strava je předána k výdeji dětem ve třídách.

    Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

    Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

7) Dietní stravování, stravování alergiků

    Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je dětem
    s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu do MŠ, a to na základě
    Dohody o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte, ředitelkou školy
    a vedoucí ŠJ.

    Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo na jiném určeném místě, odděleně
    od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výdejní prostory. Za obsah přinášeného
    jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

 

8)Pevně věříme, že jste trpělivě a pečlivě tento text přečetli. Přejeme si, aby naše spolupráce
    probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti.  Pokud přece jenom vznikne problém, jsme ochotni 
    kdykoli osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit.

   Ve Velké Bíteši dne 10.2.2022                                              

    ……………………………..                                                           ……………………………….

             Mgr. Hana Sedláková                                                                         Jiranková Iva

                 ředitelka školy                                                                    vedoucí školního stravování

 

2. 

Nahoru