Okénko do historie

  

Počátky předškolního vzdělávání ve Velké Bíteši

 

Mateřská škola vznikla ihned první rok po druhé světové válce a její provoz byl zahájen
3. září 1946 v přízemních prostorách obecné školy
, dnes ZUŠ. Školička vznikla hlavně
z toho důvodu, aby mohly maminky chodit do práce a bylo o jejich dítka postaráno. V obecné škole byla dětem poskytnuta jedna třída a pro odkládání oděvů děti využívaly věšáky
na chodbě.

Správou této školky byla ustanovena paní Zora Krupičková, která se však krátce po té odstěhovala a řízení se ujal pan Karel Vítek – řídící obecné školy, a to až do roku 1950.

Podle kroniky MŠ byly začátky opravdu svízelné, vyučovalo se v prostorách stísněných, několikrát muselo dojít
k přestěhování v budově obecné školy, např. do kabinetu, učitelského bytu a podobně.

 

Něco málo z historie budovy

Budova stojí v samém historickém středu města vedle radnice, a tak je i její historie spjatá s historií Velké Bíteše.
O okolních stavbách je vedeno mnohem více záznamů než o budově č. p. 86. Různé stavby na tomto místě stály již od samého počátku historie města.

Záznamy o současné budově jsou v archivu vedeny od roku 1861, kdy stávající budova patřila soukromým osobám. Byly zde umístěny mimo jiné například sýpky, stodola, různé kůlny a přístavky, v přízemí stáje a v patře pak byla obytná část několika majitelů. Z pamětí je patrné, že zde byla také dobře prosperující nálevna (výčep) a výkupna tkalcovských prací.

Posledním majitelem budovy byla rodina Fuchsových, která zahynula za okupace za II. světové války a její majetek byl
po válce zestátněn.

 

Přestěhování školky do budovy na Masarykově náměstí

Na pravidelných "hovorech s občany", které pořádal MNV, bylo jejími představiteli přislíbeno nalezení vhodnějších prostor pro děti pro nový školní rok 1951/1952. Daný slib se skutečně podařilo vyplnit a v průběhu prázdnin se začalo
s úpravami prostor v nádvoří současné budovy na Masarykově náměstí č. p. 86 tak, aby se školička mohla co nejdříve přestěhovat. Ani tato budova však nebyla pro předškolní zařízení úplně ideální a po celou dobu jejího umístění se táhne jako červená nit neustálé stěhování, opravování, provizoria, snižování a rozšiřování počtu tříd, o čemž by nejlépe mohly popovídat všechny paní ředitelky, které tuto školičku řídily.                                                                                                                       

Nicméně provoz v současné budově byl slavnostně zahájen v neděli 27. dubna 1952 a děti nastoupily hned v pondělí ráno. Ředitelkou zde byla celých 34 let od roku 1952 do roku 1986 paní Marta Bartoňková.

 

Z poválečné historie do současnosti

V novodobé historii zde byly zřízeny kanceláře JZD, přízemní části sloužily jako skladiště, dílny a z průjezdu se pak vcházelo do pošty. Od dubna 1952 byla zřízena v přízemí a v patře z nádvoří mateřská škola, nejprve jako jednotřídní. Protože dětí neustále přibývalo, vznikla brzy na to i oddělení další, celkem čtyři.

Ve školním roce 1981/1982 se počet dětí zvýšil na 130, takže opět došlo k úpravám části budovy v přízemí a vchodu
z průjezdu, kde byla umístěna pátá třída, která měla veškeré své zázemí - umývárnu, kuchyňku, šatnu, ložnici a to
v místě, kde je nyní umístěn obchod Army Shop.

V roce 1993 bohužel počet dětí klesl a tato pátá třída byla uvolněna k podnikání.

 

V dalších letech se každoročně hlásilo k docházce okolo 100 dětí, ale nebylo možné všechny děti, právě kvůli kapacitním důvodům, přijmout.

V roce 1999 a 2000 byla provedena celková konstrukce školky, v té době měla být přistavěna nová školní kuchyně s veškerým zázemím a také nová třída, ale k tomuto záměru zřizovatele nakonec bohužel nedošlo. Místo toho byla školní kuchyně zrušena a přebudována na moderní výdejnu jídla a stravování bylo vyřešeno dovážkou jídel ze školní jídelny
při mateřské škole U Stadionu.

Přes všechna opatření a investice byl provoz mateřské školy podle hygienických předpisů
v tzv. výjimce, a to původně do roku 2005, poté byla výjimka prodloužena do roku 2007, kdy měla MŠ 4 třídy s 83 dětmi.

Od roku 2008 Krajská hygienická stanice ve Žďáru nad Sázavou rozhodla výjimku neprodloužit a snížila kapacitu MŠ na 3 třídy s počtem 64 dětí. V dalších letech pak,
po menších stavebních úpravách a změnách ve vnitřním uspořádání tříd, zvýšila kapacitu na 68 dětí.

 

Ředitelkou školy byla:

-          paní Helena Součková, od roku 1986 do 1995, tj. 10 let

-          paní Eva Bartošková byla ředitelkou školy 2 roky od roku 1996 do 1997,

-          od roku 1997 převzala řízení školy paní Hana Sedláková, t.č. 25 let ve funkci.

 

MŠ v Lánicích od září 2012 byla rozšířena o dvě třídy

Ve městě byl velký nedostatek míst v mateřských školách a rodiče se obraceli na zřizovatele se žádostmi na jejich rozšíření.

V budově Lánice 300, která patřila Městu Velká Bíteš, byly podnikateli uvolněny přízemní prostory, a tak se nabídly prostory, které by bylo možné přestavět na mateřskou školu. Uvedené prostory se podařilo velmi rychle rekonstruovat 
a vytvořit tak dvě nové třídy mateřské školy. MŠ v Lánicích se stala tzv. odloučeným pracovištěm mateřské školy na Masarykově náměstí s kapacitou 48 dětí ve dvou třídách. Prostředí této MŠ vyhovuje všem normám a požadavkům na předškolní vzdělávání a přízemí školky je bezbariérové, takže mohlo být přijato i nechodící handicapované dítě.

Při MŠ byl pouze oplocen pozemek, bez jakéhokoliv vybavení a zeleně. Na podzim 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu na vybudování přírodních zahrad
u mateřských škol. Město Velká Bíteš této výzvy využilo a podařilo se zpracovat projekt, jenž byl vybrán k realizaci. Po všech administrativních úkonech a procedurách bylo zahájeno budování přírodní zahrady v dubnu 2014, jehož realizace trvala do 30. 11. 2014.

Děti tak dostaly k dispozici přírodní zahradu "na míru", protože se přípravy účastnili také rodiče, zaměstnanci, a to pod vedením Ing. arch. Zdeňka Sendlera. Děti si zde mohou nejen hrát, ale také pozorovat přírodu v různých biotopech, potkávat se s kamarády, atd.

Kapacita školy v roce 2012 byla celkem 116 dětí v 5 třídách: v MŠ na Masarykově náměstí
68 dětí ve 3 třídách a v MŠ Lánice 48 dětí
ve 2 třídách.

 

Rozšíření MŠ Lánice v roce 2015 na čtyři třídy

Zřizovatel školy Město Velká Bíteš zpracoval vizi, podle které mělo být I. patro
v budově Lánice 300, kde se nacházely učebny SOŠ Jana Tiraye, přebudováno na dvě třídy mateřské školy. Bylo potřebné přestěhovat třídy z MŠ na Masarykově náměstí, z části směrem na náměstí, a to kvůli statickým problémům budovy. Pro studenty SOŠ Jana Tiraye byly zbudovány nové učebny na ulici Tyršova.

V srpnu 2014 byly dokončeny projekty k této rekonstrukci ve dvou etapách a výstavba započala. V I. etapě došlo k úpravám vnitřních prostor a poté byla budova ve II. etapě zateplena. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že strop nad třídami je v nevyhovujícím stavu, a tak muselo být vystěhováno veškeré zařízení a děti našly dočasný azyl v ZUŠ Velká Bíteš, a to od dubna 2015.

Od 30. 9. 2015 byly třídy předány mateřské škole do užívání. Za provozu pak bylo dokončeno zateplení budovy.

Kapacita školy byla v MŠ na Masarykově náměstí 28 dětí, v MŠ Lánice 98 dětí, celkem škola měla 5 tříd s kapacitou 126 dětí a stravovaných.

 

Projekt na rozšíření kapacity MŠ Masarykovo náměstí 2021-2022

Na Masarykově náměstí zůstala jedna třída v části, která nebyla sice v kritickém stavu,
ale začala být sledována její statika, a tak hrozilo, že se bude muset třída z objektu časem vystěhovat. V roce 2018 vypsalo MPMR dotaci na rozšiřování kapacit a opravy mateřských škol.

Vzhledem ke skutečnosti, že i nadále ve Velké Bíteši převyšoval zájem o docházku dětí do mateřských škol jejich kapacitní možnosti a nutnosti rekonstrukce budovy, byl zpracován projekt „Zkapacitnění objektu mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“.
Po několika neúspěšných jednáních byl projekt v lednu 2021 schválen Zastupitelstvem města Velká Bíteš k realizaci.

Třída Motýlků byla koncem března 2021 přestěhována na dočasné místo poskytování vzdělávání a školských služeb do prostor v základní škole na ulici Sadová, Velká Bíteš.
Od 1 dubna 2021 byla zahájena rekonstrukce budovy na Masarykově náměstí. Jako při každé rekonstrukci došlo k několika nepředvídaným událostem, které o něco málo posunuly termín jejího dokončení (velmi deštivé počasí na podzim roku 2021, problematika s dodávkou materiálu v celé ČR, požadavky památkového úřadu, apod.)

Dne 24. července 2022 byla stavba zkolaudována, bylo vydáno stavební rozhodnutí
a souhlasné stanovisko KHS ve Žďáru nad Sázavou a 15. srpna 2022 byl proveden zápis změn v rejstříku škol Krajského úřadu Kraje Vysočina. Poté mohlo být   dokončeno přijímací řízení a přijati noví zaměstnanci.

Koncem srpna 2022 se realizuje ještě modernizace dvou zahrad, které budou mít děti k dispozici. Dne 31. srpna 2022 je plánováno „Slavnostní otevření zrekonstruované budovy“.

 Mateřská škola Masarykovo náměstí má od 1. 9. 2022 kapacitu celkem 170 dětí v 7 třídách:

-          pracoviště Lánice 300, 98 dětí ve 4 třídách

-          pracoviště Masarykovo náměstí 86, 72 dětí ve 3 třídách.

 

Od roku 2012 se podařilo zrekonstruovat dva městské objekty pro účely předškolního vzdělávání, tj. MŠ Lánice 300
a MŠ Masarykovo náměstí 86.

Obě mateřské školy jsou pro děti příjemné, inspirující a bezpečné, a po mnoha a mnoha letech konečně odpovídají všem normám a požadavkům na provoz předškolního vzdělávání.

Starostou byl v době realizace projektů pan Ing. Milan Vlček a ředitelkou mateřské školy Mgr. Hana Sedláková.

 

  

Zajímavosti

Zaměstnanci MŠ:

Za dobu trvání mateřské školy zde pracovalo asi 100 pedagogických pracovnic na pracovní smlouvu, asi 70 provozních zaměstnanců na pracovní smlouvy a mnoho zaměstnanců na krátkodobé dočasné zástupy. Absolventi MŠ asi 3 060, tj. děti, které odešly do ZŠ.

 Vedení MŠ:

Zora Tomanová (1946 - 1947)

Karel Vítek (1947 - 1950)

Taťána Burešová (1950 - 1951)

Marta Bartoňková (1952 - 1986)

Helena Součková (1986 - 1995)

Eva Bartošková (1996 - 1997)

Hana Sedláková (1997-doposud)

 

 

Aktualizováno dne 29. 8. 2022 

 

                                                                                                  

Nahoru